Νέα καρτέλα     
ΔΕΑΜ Portal: Structure

Η Δομή της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων

Προϊσταμένη: Βασιλική Παπαγεωργίου

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού (Άρθρο 11), η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων απαρτίζεται από τα κάτωθι Τμήματα:

1) Τμήμα Αρχείου Μνημείων. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται θέματα που αφορούν:
α) στη συλλογή και αρχειακή φύλαξη για επιστημονική μελέτη κάθε στοιχείου, που αφορά σε όλα τα κινητά και ακίνητα μνημεία,
β) στην τήρηση διαρκούς καταλόγου αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων, στην ενημέρωση των Υπηρεσιών του Δημοσίου και των άλλων ενδιαφερομένων, στη δημοσίευση του καταλόγου αυτού, καθώς και του πορίσματος επιθεώρησης της κατάστασης των, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3028/2002.
γ) στην ηλεκτρονική καταχώρηση και ψηφιοποίηση του αρχείου των μνημείων,
δ) στον συντονισμό της ηλεκτρονικής καταγραφής, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και ψηφιοποίησης, καθώς και
ε) στην επιστημονική μελέτη όλων των συναφών με τα ανωτέρω θεμάτων.

2)Τμήμα Αρχείου Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται θέματα που αφορούν:
α) στην τήρηση του αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων από της συστάσεως τους μέχρι σήμερα,
β) στην τακτοποίηση των φακέλων και στη σύνταξη γενικού ευρετηρίου,
γ) στη μέριμνα για την εκκαθάριση, μικροφωτογράφηση και παροχή αντιγράφων του αρχείου,
δ) στη λήψη κάθε πρόσφορου μέσου για τη συντήρηση των διατηρητέων εγγράφων και στην επιστημονική εκμετάλλευση του αρχείου.

3) Τμήμα Δημοσιευμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν:
α) στις επιστημονικές εκδόσεις από την επιστημονική εκμετάλλευση του ιστορικού αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Εθνικού Αρχείου Μνημείων,
β) στις εκδόσεις με σκοπό την ενημέρωση των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ και του κοινού σε θέματα Εθνικού Αρχείου Μνημείων, πολιτιστικής διαχείρισης και δικαίου των αρχαιοτήτων, και της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει,
γ) στην κωδικοποίηση της αρχαιολογικής και της συνα­φούς προς αυτήν νομοθεσίας, της σχετικής νομολογίας, των εγκυκλίων και στη δημοσίευση ενημερωμένων εκδόσεων όλων των ανωτέρω,
δ) στην τήρηση σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχείου Μνημείων του Διαρκούς Καταλόγου Μνημείων (κινητών και ακινήτων) και στη δημοσίευση του με συμβατικό και ηλεκτρονικό τρόπο.

4)Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης. Σττην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται:
α) η γραμματειακή υποστήριξη,
β) η διαχείριση και η διεκπεραίωση των οικονομικών υποχρεώσεων και θεμάτων της Διεύθυνσης,
γ) η τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης,
δ) θέματα του εκτάκτου προσωπικού της Διεύθυνσης.


κορυφή ιστοσελίδας

enlarge story text

Sitemap

enlarge story text