Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης 8 αρχαιολόγων

Τελευταία τροποποίηση: 05-SEP-2012

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/05092012/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82

Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων θα προσλάβει 8 αρχαιολόγους με εξειδίκευση στην ανάπτυξη ή/και χρήση εφαρμογών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών στην αρχαιολογία ή στην πολιτισμική πληροφορική με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Το προσωπικό προσλαμβάνεται για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Συντονισμός Εργασιών Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνημείων» του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα εργασθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων στην Αθήνα, αποστελλόμενο ενίοτε και εκτός έδρας, αναλόγως των αναγκών του έργου.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 6/9/2012 έως και 12/9/2012 κατά τις ώρες 9:00 – 15:00, είτε αυτοπροσώπως από τους υποψήφιους, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα γραφεία της Γραμματείας της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (Αγίων Ασωμάτων 11, 10553, Αθήνα, 3ος όροφος). Σχετικά έντυπα αιτήσεων διατίθενται στα γραφεία της Γραμματείας της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και στον διαδικτυακό κόμβο της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων.


Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλέγοντας «Αποθήκευση ως»:


Προκήρυξη

Πρότυπο Αίτησης (pdf) 

Πρότυπο Αίτησης (doc)

Παράρτημα Α1 – Απόδειξη Γνώσης Χειρισμού Η/Υ

Παράρτημα Α2 – Απόδειξη Γλωσσομάθειας

 

Πληροφορίες:
Γραμματεία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων
Τηλέφωνα 2103229820, 2103225323, 2103220021