Πίνακας κατάταξης επιτυχόντων για τις θέσεις 8 αρχαιολόγων

Τελευταία τροποποίηση: 15-OCT-2012

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/12102012/%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B3

Πίνακας κατάταξης επιτυχόντων για τις θέσεις 8 αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην ανάπτυξη ή/και χρήση εφαρμογών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών στην αρχαιολογία ή στην πολιτισμική πληροφορική, που προκηρύχθηκαν με την υπ’ αριθμ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α/ΔΕΑΜ/Φ. 802/85592/1005/30-8-2012 προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου «Συντονισμός Εργασιών Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνημείων» του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» (ΑΔΑ: Β4ΘΟΓ-Τ7Μ).


Πίνακας κατάταξης επιτυχόντων