Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα για τον Διαγωνισμό "Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου"

Τελευταία τροποποίηση: 17-JUL-2014

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/16072014/C95BBB9ADF5C4C3FB9A21AC57D0FE57F

Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό του Υποέργου 2, με τίτλο: «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου», του Έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό MIS 376476.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, με τα οποία ζητούνται διευκρινήσεις/ συμπληρωματικές πληροφορίες επί του περιεχομένου της διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού και τα οποία παραλάβαμε έως και την ημέρα Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014, καταληκτική ημερομηνία υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων, παραθέτουμε τις διευκρινήσεις επί των ερωτήσεων που διατυπώθηκαν  σε αυτά.

Ερώτηση 1:
«Στα τεύχη δημοπράτησης τους ως άνω έργου και ειδικότερα στο τεύχος Β με στοιχεία Β2.6.1 ορίζεται ότι:
Β2.6.1 Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
1. Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2009,2010,2011,2012,2013) μεγαλύτερο από το 50% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου (χωρίς ΦΠΑ). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 50% του προϋπολογισμού του Έργου (χωρίς ΦΠΑ).
2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων πέντε (5) διαχειριστικών χρήσεων (2009,2010,2011,2012,2013), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.
Με την παρούσα παρακαλούμε να εκδώσετε πράξη (απόφαση) επί της ανωτέρω διάταξης των τευχών δημοπράτησης με την οποία να διευκρινίζετε εάν το ποσοστό του 50% επί του προϋπολογισμού του ως άνω δημοπρατούμενου έργου το οποίο απαιτείται ως κύκλος εργασιών του υποψήφιου αναδόχου αφορά κάθε έτος ή και τα 5 παραπάνω αναφερόμενα έτη(2009,2010,2011,2012,2013) συνολικά.»
Απάντηση:
Η απαίτηση της διακήρυξης είναι σαφής και αφορά σε μέσο κύκλο εργασιών των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2009,2010,2011,2012,2013) [ή όσων διαχειριστικών χρήσεων δραστηριοποιείται ο υποψήφιος Ανάδοχος, σε περίπτωση δραστηριοποίησής του για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) διαχειριστικών χρήσεων].

Ερώτηση 2:
«Παρακαλώ να  μας γνωρίσετε σύντομα τον αριθμό της Διακήρυξης»
Απάντηση:
Ο αριθμός Διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση του υπ’ αριθμ. 36 σημείου της ενότητας Β1.3 και είναι ο υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΔΕΑΜ/Φ.802/ 134549/1049/27.05.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙ9Γ-9Θ5) αριθμός πρωτοκόλλου της Υπουργικής Απόφασης Επαναπροκήρυξης του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού.