Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης 4 αρχαιολόγων

Τελευταία τροποποίηση: 15-OCT-2012

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/16102012/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82

Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πεντακοσίων είκοσι οκτώ (528) ωρών και όχι πέραν της 31/12/2012, τέσσερεις (4) αρχαιολόγους με εξειδίκευση στην καταγραφή, έρευνα, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση αρχειακών συνόλων αρχαιολογικού και γενικότερα ιστορικού ενδιαφέροντος. Το προσωπικό προσλαμβάνεται για τις ανάγκες του έργου «Καταγραφή - φωτογράφηση - αποτύπωση - τοπογράφηση αρχαιοτήτων μνημείων - έργων τέχνης - συγκέντρωση ασφάλιση ιερών εικόνων», και ειδικότερα για την καταγραφή, έρευνα, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση ιστορικών εγγράφων και φωτογραφιών του Αρχαιολογικού Αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα εργασθεί στο κτήριο του Αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων (Ψαρομηλίγκου 22, Θησείο), ευθύνης της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (Δ.Ε.Α.Μ.), και κατά περίπτωση και στα αρχειακά σύνολα των άλλων Κεντρικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού προκειμένου να γίνει καταγραφή και έρευνα ως προετοιμασία για την μεταφορά αρχειακού υλικού στο Αρχαιολογικό Αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 16/10/2012 έως και 22/10/2012 κατά τις ώρες 9:00 – 15:00, είτε αυτοπροσώπως από τους υποψήφιους, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα γραφεία της Γραμματείας της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (Αγίων Ασωμάτων 11, 10553, Αθήνα, 3ος όροφος). Σχετικά έντυπα αιτήσεων διατίθενται στα γραφεία της Γραμματείας της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και στον διαδικτυακό κόμβο της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων.


Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλέγοντας «Αποθήκευση ως»:


Προκήρυξη

Πρότυπο Αίτησης (pdf) 

Πρότυπο Αίτησης (doc)

Παράρτημα Α1 – Απόδειξη Γνώσης Χειρισμού Η/Υ

Παράρτημα Α2 – Απόδειξη Γλωσσομάθειας

 

Πληροφορίες:
Γραμματεία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων
Τηλέφωνα 2103229820, 2103225323, 2103220021