Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα για τον Διαγωνισμό "Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδυκτίου"

Τελευταία τροποποίηση: 27-FEB-2014

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/27022014/0AC6ACD8374845EB871F7B14B95EEA57

Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό του Υποέργου 2, με τίτλο: «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου», του Έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό MIS 376476.


 
Σε συνέχεια των εγγράφων που λάβαμε , με τα οποία ζητούνται διευκρινήσεις/ συμπληρωματικές πληροφορίες επί του περιεχομένου της διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού και τα οποία παραλάβαμε έως και την ημέρα Παρασκευή  14 Φεβρουαρίου 2014, καταληκτική ημερομηνία υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων, παραθέτουμε τις διευκρινήσεις επί των ερωτήσεων που διατυπώθηκαν  σε αυτά.

Ερώτηση 1:
«Στο υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ζητάτε να γραφεί ο αριθμός της Διακήρυξης (σελίδα 163 από το τεύχος Διακήρυξης), αλλά ο αριθμός της διακήρυξης δεν αναγράφεται κάπου μέσα στο τεύχος. Επιθυμούμε να  μάθουμε τον αριθμό διακήρυξης, και στη περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό παρακαλώ πολύ πληροφορείστε  μας για το τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το σημείο»
Απάντηση:
Διευκρινίζουμε ότι ο αριθμός Διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού είναι ο υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/6549/40/13.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΓ-ΟΚ0) αριθμός πρωτοκόλλου της Υπουργικής Απόφασης Προκήρυξης του Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού. 

Ερώτηση 2:
«Στο Μέρος Β, παρ. Β.2.5. Λοιπές Υποχρεώσεις, αναφέρεται για την Υπεύθυνη Δήλωση του σημείου (2) «θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερών & δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής». Παρακαλούμε διευκρινίστε κατά πόσον το σύνολο των Υπεύθυνων Δηλώσεων που αναφέρονται στην προκήρυξη (εννοώντας μεταξύ αυτών και της ενότητας Β.1.6.2. «Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα»), ισχύει το ίδιο , δηλαδή να έχουν υπογραφή εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν την ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού και δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου υπογραφής αυτών
Απάντηση:
Είναι σαφές από το κείμενο της διακήρυξης ότι το σημείο 2 της ενότητας Β2.5 «Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις» αναφέρεται σε «Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/ Κατακύρωσης». 

Ερώτηση 3:
«Στο Μέρος Α, υπάρχει πλειάδα αναφορών «στην Ενότητα 0» (π.χ. σελ 29,σελ. 35,σελ. 38 κλπ), «του Κεφαλαίου 0» (σελ. 73), καθώς και στο Μέρος Β΄ αναφορές σε παρ. 0 (π.χ. σελ 126,σελ 143 κ.λ.π.). Δεδομένου ότι δεν εντοπίζεται στο τεύχος η σχετική Ενότητα παρακαλούμε επιβεβαιώσατε σε ποια ενότητα/Κεφάλαιο/Παράγραφο αναφέρεται
Απάντηση:
Διευκρινίζονται τα εξής :
• Στην σελ. 29 στο Α.1.1.3. όπου αναγράφεται «ενότητα 0» αναφέρεται σε «ενότητα Α.11.5».
• Στην σελ. 35 στο Α.2.3. όπου αναγράφεται «ενότητα 0» αναφέρεται σε «ενότητα Α.1.1.2»
• Στην σελ. 38 στο Α.3.3.1. όπου αναγράφεται «ενότητα 0» αναφέρεται σε «ενότητα Α.4.3.1»
• Στην σελ. 39 στο Α.3.3.2.  όπου αναγράφεται «ενότητα 0» αναφέρεται σε «ενότητα Α.4.3.1»
• Στην σελ. 39 στο Α.3.3.4.  όπου αναγράφεται «ενότητα 0» αναφέρεται σε «ενότητα Α.8.3»
• Στην σελ. 40 στο Α.4. όπου αναγράφεται «ενότητα 0» αναφέρεται σε «ενότητα Α.1.1.2»
• Στην σελ. 41 στο Α.4. όπου αναγράφεται «ενότητα 0» αναφέρεται σε «ενότητα Α.1.1.2»
• Στην σελ. 43 στο Α.4.3. όπου αναγράφεται «ενότητα 0» αναφέρεται σε «ενότητα Α.8.3.»
• Στην σελ. 44 στο Α.4.3. στη 1η κουκίδα όπου αναγράφεται «παράγραφο 0» αναφέρεται σε «παράγραφο Α.4.3.1.»
• Στην σελ. 44 στο Α.4.3. στη 3η κουκίδα όπου αναγράφεται «ενότητα 0» αναφέρεται σε «ενότητα Α.8.3.»
• Στην σελ. 44 στο Α.4.3. στη 4η κουκίδα όπου αναγράφεται «ενότητα 0» αναφέρεται σε «ενότητα Α.4.3.2.3.»
• Στην σελ. 44 στο Α.4.3. στη 5η κουκίδα όπου αναγράφεται «ενότητα 0» αναφέρεται σε «ενότητα Α.4.3.3.»
• Στην σελ. 44 στο Α.4.3. στη 6η κουκίδα όπου αναγράφεται «ενότητα 0» αναφέρεται σε «ενότητα Α.8.3.»
• Στην σελ. 51 στο Α.4.3.2. στην 2η παράγραφο αναγράφεται «…στις παραγράφους 0 και 0 αντίστοιχα» και αντικαθίσταται με «…στις παραγράφους Α.3.3.3. και Α.3.3.4.»
• Στην σελ. 52 στο Α.4.3.2. στην 2η παράγραφο αναγράφεται «…στην παράγραφο 0 («Μορφότυποι Παραδοτέου Υλικού»)» και  αντικαθίσταται με «...στην παράγραφο Α.8.3. («Μορφότυποι Παραδοτέου Υλικού»)»
• Στην σελ. 52 στο Α.4.3.2. στην 3η παράγραφο αναγράφεται «…στην παράγραφο 0 («Προδιαγραφές Ονοματοδοσίας Ψηφιακών Αρχείων»)» και αντικαθίσταται με «…….στην παράγραφο Α.8.2.(«Προδιαγραφές Ονοματοδοσίας Ψηφιακών Αρχείων»)»
• Στην σελ. 52 στο Α.4.3.2. στην 3η παράγραφο αναγράφεται «…στην παράγραφο 0 «Μεταδεδομένα»» και αντικαθίσταται με «...στην παράγραφο Α.7. «Μεταδεδομένα»»
• Στην σελ. 52 στο Α.4.3.2.1. στην 2η παράγραφο αναγράφεται «…στην παράγραφο 0  υλικού θα πραγματοποιηθεί…» και αντικαθίσταται με «…στην παράγραφο Α.3.3.3.  υλικού θα πραγματοποιηθεί…»
• Στην σελ. 53 στο Α.4.3.2.2. στην 1η παράγραφο αναγράφεται «…όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 0,» και αντικαθίσταται με «...όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο Α.3.3.4.,»
• Στην σελ. 54 στο Α.4.3.2.2. αναγράφεται «…και τις αναλύσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 0 («Μορφότυποι Παραδοτέου Υλικού»)» και αντικαθίσταται με «...και τις αναλύσεις που περιγράφονται στην παράγραφο Α.8.3. («Μορφότυποι Παραδοτέου Υλικού»)»
• Στην σελ. 55 στο Α.4.3.3. αναγράφεται «…που προβλέπονται παράγραφο 0 Error! Reference source not found.(«Μορφότυποι Παραδοτέου Υλικού»),» και αντικαθίσταται με «….που προβλέπονται παράγραφο Α.8.3. («Μορφότυποι Παραδοτέου Υλικού»),»
• Στην σελ. 55 στο Α.4.3.3. αναγράφεται «…στην παράγραφο 0 «Προδιαγραφές Ονοματοδοσίας Ψηφιακών Αρχείων»,» και αντικαθίσταται με «...στην παράγραφο Α.8.2.«Προδιαγραφές Ονοματοδοσίας Ψηφιακών Αρχείων»,»
• Στην σελ. 55 στο Α.4.3.3. αναγράφεται «…από τα μεταδεδομένα που αναγράφονται στην παράγραφο 0 «Μεταδεδομένα».» και αντικαθίσταται με «….από τα μεταδεδομένα που αναγράφονται στην παράγραφο Α.7. «Μεταδεδομένα»»
• Στην σελ. 61 στο Α.8.1. αναγράφεται «…θα ακολουθεί υποχρεωτικά τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 0» και αντικαθίσταται με «….θα ακολουθεί υποχρεωτικά τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο Α.8.2..»
• Στην σελ. 62 στο Α.8.1. αναγράφεται «…υποχρεωτικά τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 0» και αντικαθίσταται με «….υποχρεωτικά τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο Α.8.2..»
• Στην σελ. 65 στο Α.9.1.  όπου αναγράφεται «ενότητα 0» αναφέρεται σε «ενότητα Α.4.2.»
• Στην σελ. 68 στο Α.11.1. αναγράφεται «…του Έργου και τις Τοπικές Ομάδες Συντονισμού (βλ.0)» και αντικαθίσταται με «….του Έργου και τις Τοπικές Ομάδες Συντονισμού (βλ. Α.1.1.3.)»
• Στην σελ. 68 στο Α.11.2. αναγράφεται «…την Κεντρική Ομάδα Συντονισμού του Έργου και τις Τοπικές Ομάδες Συντονισμού (βλ.0)» και αντικαθίσταται με «….την Κεντρική Ομάδα Συντονισμού του Έργου και τις Τοπικές Ομάδες Συντονισμού (βλ. Α.1.1.3.)»
• Στην σελ. 73 στο Α.12.1.  όπου αναγράφεται «Κεφαλαίου 0» αναφέρεται σε «Κεφαλαίου Α.4.»
• Στην σελ. 73 στο Α.12.2.  όπου αναγράφεται «ενότητα 0» αναφέρεται σε «ενότητα Α.9.»
• Στην σελ. 75 στο Α.12.4. στην 1η κουκίδα  αναγράφεται «…με τις απαιτήσεις της ενότητας 0» και αντικαθίσταται με «….με τις απαιτήσεις της ενότητας Α.11.1.»
• Στην σελ. 75 στο Α.12.4. στην 2η κουκίδα  αναγράφεται «…με τις απαιτήσεις της ενότητας 0» και αντικαθίσταται με «….με τις απαιτήσεις της ενότητας Α.11.2.»
• Στην σελ. 75 στο Α.12.4. στην 3η κουκίδα  αναγράφεται «…με τις απαιτήσεις της ενότητας 0» και αντικαθίσταται με «….με τις απαιτήσεις της ενότητας Α.11.3.»
• Στην σελ. 75 στο Α.12.4. στην 4η κουκίδα  αναγράφεται «…με τις απαιτήσεις της ενότητας 0» και αντικαθίσταται με «….με τις απαιτήσεις της ενότητας Α.11.4.»
• Στην σελ. 76 στο Α.12.4. αναγράφεται «…με τη διαδικασία παράδοσης-παραλαβής των παραδοτέων του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας 0» και αντικαθίσταται με «….με τη διαδικασία παράδοσης-παραλαβής των παραδοτέων του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας Α.11.5.»
• Στην σελ. 76 στο Α.12.4.  όπου αναγράφεται «κεφαλαίου 0» αναφέρεται σε «κεφαλαίου Α.11.»
• Στην σελ. 125 στο Β.3.1. αναγράφεται «…μετά την ορισμένη κατά το άρθρο 0 της παρούσας Διακήρυξης….» και αντικαθίσταται με «….μετά την ορισμένη κατά το άρθρο Β.1.5.  της παρούσας Διακήρυξης...»
• Στην σελ. 126 στο Β.3.2. στη παράγραφο «Α. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής»  αναγράφεται «….στις παρ. 0 και 0.» και αντικαθίσταται με «….στις παρ. Β.2.3. και Β.3.2.1.»
• Στην σελ. 126 στο Β.3.2. στη παράγραφο «Β. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»  αναγράφεται «….στην παρ.0» και αντικαθίσταται με «….στην παρ.Β.3.2.2.»
• Στην σελ. 126 στο Β.3.2. στη παράγραφο «Γ. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς»  αναγράφεται «….στην παρ.0» και αντικαθίσταται με «….στην παρ.Β.3.2.3.»
• Στην σελ. 129 στο Β.3.2.1. στην 1η κουκίδα αναγράφεται «……0 Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και αντικαθίσταται με «….Β.2.3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
• Στην σελ. 129 στο Β.3.2.1. στην 2η κουκίδα αναγράφεται «……0 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής» και αντικαθίσταται με «….Β.2.6.  Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής»
• Στην σελ. 129 στο Β.3.2.1. στην 3η κουκίδα αναγράφεται «…0 Εγγύηση Συμμετοχής» και αντικαθίσταται με «….Β.2.7. Εγγύηση Συμμετοχής»
• Στην σελ. 132 στο Β.3.2.4. αναγράφεται «…που προσδιορίζονται στην παράγραφο 0 «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»» και αντικαθίσταται με «….που προσδιορίζονται στην παράγραφο Β.2.4. «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»»
• Στην σελ. 136 στο Β.4.4.1. στην αρίθμηση 9 αναγράφεται «…σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 0» και αντικαθίσταται με «….σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου Β.4.1.6..»
• Στην σελ. 143 στο Β.4.2. στην αρίθμηση 1.  αναγράφεται «….στην παρ.0» και αντικαθίσταται με «….στην παρ.Β.2.2.»
• Στην σελ. 143 στο Β.4.2. στην αρίθμηση 2.  αναγράφεται «….της παρ.0» και αντικαθίσταται με «….της παρ.Β.2.3.»
• Στην σελ. 143 στο Β.4.2. στην αρίθμηση 3  αναγράφεται «….της παρ.0» και αντικαθίσταται με «….της παρ.Β.2.6.»

Ερώτηση 4:
«Στην παρ. Α.11.2. Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου, απαιτείται να υποβληθεί σχήμα ομάδας για τις εκτελεστικές συμβάσεις της Συμφωνίας Πλαισίου. Αντίστοιχα στην παρ. Α.12.4. απαιτείται σχήμα διοίκησης για την υπόθεση εργασίας.
a. Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι πρέπει να υποβληθούν δύο σχήματα, ένα για την ευρύτερη συμφωνία πλαίσιο και ένα για την υπόθεση εργασίας
b. Παρακαλούμε διευκρινίσατε σε ποιο εν των δύο σχημάτων πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι οι ρόλοι και τα ονοματισμένα στελέχη που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Β.2.6.
c. Παρακαλούμε διευκρινίσατε αν το πλήθος των στελεχών της υπόθεσης εργασίας πρέπει να ταυτίζεται με το πλήθος των στελεχών που ζητούνται στην ενότητα Β.2.6.2. του Μέρους Β της διακήρυξης ή μπορεί να διαφέρει (περισσότερο ή λιγότερο), ήτοι προσαρμοσμένο στην υπόθεση εργασίας

Απάντηση:
Διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απαιτείται να υποβληθεί μόνο ένα σχήμα διοίκησης και υλοποίησης για το έργο της υπόθεσης εργασίας.
2. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να παρουσιάσουν αναλυτικά τα στελέχη που καλύπτουν τις απαιτήσεις της ενότητας Β2.6. Όσα από αυτά απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου της υπόθεση εργασίας, θα πρέπει να αναφέρονται στο σχετικό σχήμα διοίκησης έργου.
3. Το πλήθος των στελεχών του σχήματος διοίκησης και υλοποίησης του έργου της υπόθεσης εργασίας δεν ταυτίζεται με το πλήθος των στελεχών που ζητούνται στην ενότητα Β.2.6.2 του Μέρους Β της διακήρυξης.
4. Όπως αναφέρεται στην ενότητα Α12.4 της διακήρυξης: «…για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης εργασίας, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει κάνουν σαφή αναφορά:
• στις ομάδες/υποομάδες του σχήματος διοίκησης και υλοποίησης του έργου της υπόθεσης εργασίας,
• στο πλήθος των στελεχών που θα συμμετέχουν σε κάθε επιμέρους ομάδα/εργασία και
• τον τόπο εγκατάστασής τους/παροχής των υπηρεσιών,
χωρίς όμως να απαιτείται να ονοματίσουν τα συγκεκριμένα στελέχη και να προσκομίσουν σχετικά βιογραφικά σημειώματα.»