Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα για τον Διαγωνισμό "Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο"

Τελευταία τροποποίηση: 29-MAY-2014

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/27052014/E65244F3E693420C8A5BE5A0E23B6850

Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό του Υποέργου 1, με τίτλο: «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: ψηφιοποίηση φωτογραφικής συλλογής νεώτερων κτηρίων ελληνικών πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού» για τις ανάγκες του Έργου «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: ψηφιοποίηση φωτογραφικής συλλογής νεώτερων κτηρίων ελληνικών πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού»  ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό MIS 377008.

 

Σχετ: 1. Έγγραφο με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/122897/981/15.05.2014
         2. Έγγραφο με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/124836/989/16.05.2014


Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, με τα οποία ζητούνται διευκρινήσεις/ συμπληρωματικές πληροφορίες επί του περιεχομένου της διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού και τα οποία παραλάβαμε έως και την ημέρα Παρασκευή  16 Μαΐου 2014, καταληκτική ημερομηνία υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων, παραθέτουμε τις διευκρινήσεις επί των ερωτήσεων που διατυπώθηκαν  σε αυτά.

Ερώτηση 1:
ΜΕΡΟΣ Α: Ενότ. Α1.2.2., Σελ. 15, αναφέρεται ότι:
«Έτσι συγκεντρώθηκε υλικό περίπου 32.100 ασπρόμαυρων φωτογραφιών κτηρίων [...] Επισημαίνεται ότι το φωτογραφικό υλικό είναι υψηλής ποιότητας (επαγγελματικής εκτύπωσης). Παράλληλα, στην πίσω πλευρά κάθε φωτογραφίας αλλά και στο συνοδευτικό δελτίο αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση που αποτελεί γεωχωρική πληροφορία και μπορεί να αποδοθεί σε ηλεκτρονικούς χάρτες και GIS.»
Επίσης, στη σελ. 59 από 67 αναφέρεται:
«Ο Ανάδοχος για το σύνολο του υλικού, αξιοποιώντας κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, θα πρέπει:
α) Να μετεγγράψει το σύνολο της πληροφορίας που υπάρχει στο πίσω μέρος κάθε ψηφιοποιούμενης φωτογραφίας.
β) Να μετεγγράψει το σύνολο της πληροφορίας του κάθε ψηφιοποιούμενου απογραφικού δελτίου. Τα δελτία αυτά θα πρέπει να σχετιστούν με τις ψηφιοποιημένες φωτογραφίες με βάση τον αριθμό δελτίου που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάθε φωτογραφίας.»
Συνεπώς το μέγεθος του υλικού που πρέπει να τεκμηριωθεί ταυτίζεται με το πλήθος των 32.100 ασπρόμαυρων φωτογραφιών, εκ των οποίων 4.000 φωτογραφίες θα συνοδεύονται από σχετικό υλικό τεκμηρίωσης και στα αγγλικά;
Απάντηση:
Οι απαιτήσεις της διακήρυξης είναι σαφείς. Για το σύνολο του υλικού που αναφέρεται στην ενότητα Α4.5.1, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες τεκμηρίωσης που περιγράφονται στην ενότητα Α4.5.2 «Τεκμηρίωση των ψηφιοποιημένων φωτογραφιών και μετεγγραφή των χειρόγραφων δελτίων».

Ερώτηση 2:
Στο Μέρος Α της Διακήρυξης συγκεκριμένα στη σελ. 23 αναφέρεται ότι στα Οφέλη για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες συμπεριλαμβάνεται η «Πρόσβαση σε πλούσιο φωτογραφικό και περιγραφικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την εικονική ανασύνθεση (virtual reality models) και περιήγηση σε πόλεις της Ελλάδας του '70 (ειδικά Αθήνα και Πειραιά) και άλλες εφαρμογές.» Παρακαλούμε όπως διευκρινίσατε ότι τα αντικείμενα εικονικής ανασύνθεσης (virtual reality models) αυτά καθαυτά δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος έργου, παρά απαιτείται η δημιουργία υποδομής στη Διαδικτυακή Πύλη για «Πρόσβαση σε χάρτες των πόλεων με αναρτημένες φωτογραφίες για εικονική ανασύνθεση» [C3.4, 2.3].
Απάντηση:
Επιβεβαιώνεται ότι τα αντικείμενα εικονικής ανασύνθεσης (virtual reality models) αυτά καθαυτά δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος έργου. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι απαιτήσεις της διακήρυξης.

Ερώτηση 3:
ΜΕΡΟΣ Α: Ενότ. Α3.3.1, Σελ. 32 αναφέρεται:
«Θεματικές συλλογές (θεματικοί πυρήνες) του ψηφιακού υλικού της Δ.Ε.Α.Μ. σχετικά με κτήρια δρόμων πόλεων της Ελλάδας με σκοπό:
• την τουριστική προβολή των πόλεων
• τη δημιουργία εικονικών περιπάτων
• την προβολή της αρχιτεκτονικής της πόλης
• την ανασύσταση της πόλης του ’70
Εικονικοί περίπατοι στους δρόμους των πόλεων, οι οποίοι θα δημιουργηθούν μέσω του φωτογραφικού «πανοράματος» των κτηρίων των δρόμων, παραγώγων των φωτογραφιών αυτών και φωτογραφιών από τους χρήστες του συνεργατικού περιβάλλοντος».
Οι παραπάνω απαιτήσεις αφορούν παρεχόμενες υπηρεσίες δημιουργίας θεματικών συλλογών και εικονικών περιπάτων από τον Ανάδοχο; Αν ναι, ποιο το πλήθος των εικονικών περιπάτων που θα υλοποιηθεί και ποιο το ποσοστό του προς ψηφιοποίηση υλικού θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό; Απαιτείται η προσφορά λογισμικού δημιουργίας εικονικών περιπάτων;
Απάντηση:
Διευκρινίζονται τα εξής:
α) Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να υποστηρίζει την οργάνωση και παρουσίαση του υλικού σε θεματικές συλλογές, καθώς και την ανάρτηση και παρουσίαση εικονικών περιπάτων στους δρόμους των πόλεων.
β) Η οργάνωση και παρουσίαση του υλικού σε θεματικές συλλογές αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου και θα γίνει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
γ) Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, θα πρέπει να υλοποιήσει 5 εικονικούς περιπάτους στους δρόμους των πόλεων. Το προς ψηφιοποίηση υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό θα προσδιοριστεί κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής του έργου.
δ) Η διαδικτυακή πύλη του συστήματος πρέπει να διαθέτει λειτουργικότητα δημιουργίας εικονικών περιπάτων.

Ερώτηση 4:
ΜΕΡΟΣ Α: Ενότ. Α.3.4, Σελ. 40, αναφέρεται ότι:
«Η διασύνδεση των πολιτιστικών πόρων νεώτερων κτηρίων ελληνικών πόλεων με τα στοιχεία που τηρούνται στα ανωτέρω συστήματα θα αφορά σε χειροκίνητη μετεγγραφή των ζητούμενων πεδίων από τα συστήματα αυτά στο πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου»
Τι περιλαμβάνει η χειροκίνητη μετεγγραφή πεδίων;
Απάντηση:
Η «χειροκίνητη μετεγγραφή πεδίων» από τα συστήματα που αναφέρονται στη σελίδα 40 της διακήρυξης (ενότητα Α3.4) αφορά σε αναζήτηση στα δύο αυτά συστήματα στοιχείων για το εκάστοτε υπό εξέταση κτίριο και αντιγραφή/επικόλληση των στοιχείων αυτών στα αναφερόμενα στη διακήρυξη πεδία στο σύστημα που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Ερώτηση 5:
ΜΕΡΟΣ Α: Ενότ. Α4.1.3, Σελ. 55:
Η εκπόνηση Βιβλιογραφικής Μελέτης τι περιλαμβάνει, σε ποιό υλικό αναφέρεται και ποιού μεγέθους;
Απάντηση:
Οι απαιτήσεις για την εκπόνηση της βιβλιογραφικής μελέτης περιγράφονται επαρκώς στην ενότητα Α4.1.3 της διακήρυξης.

Ερώτηση 6:
Στις υπηρεσίες τεκμηρίωσης συμπεριλαμβάνονται και η εισαγωγή δεδομένων από τα 1340 απογραφικά δελτία; Τα απογραφικά αυτά δελτία θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν;
Απάντηση:
Οι απαιτήσεις της διακήρυξης είναι σαφείς. Τα απογραφικά δελτία θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας Α4.5.1.  Επίσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α4.5.2, ο Ανάδοχος θα πρέπει, μεταξύ άλλων, «β) Να μετεγγράψει το σύνολο της πληροφορίας του κάθε ψηφιοποιούμενου απογραφικού δελτίου. Τα δελτία αυτά θα πρέπει να σχετιστούν με τις ψηφιοποιημένες φωτογραφίες με βάση τον αριθμό δελτίου που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάθε φωτογραφίας». Βλέπε και απάντηση σε ερώτηση 1.

Ερώτηση 7:
Το προς ψηφιοποίηση υλικό περιλαμβάνει δεδομένα γεωαναφοράς που πρέπει να περαστούν μέσω υπηρεσιών τεκμηρίωσης στο νέο σύστημα; Σε τι ποσοστό του υλικού αυτού;
Απάντηση:
Επιβεβαιώνεται ότι το προς ψηφιοποίηση υλικό περιλαμβάνει δεδομένα γεωαναφοράς που πρέπει να εισαχθούν μέσω υπηρεσιών τεκμηρίωσης στο νέο σύστημα, όπως αναφέρεται στην ενότητα Α1.2.2 «στην πίσω πλευρά κάθε φωτογραφίας αλλά και στο συνοδευτικό δελτίο αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση που αποτελεί γεωχωρική πληροφορία και μπορεί να αποδοθεί σε ηλεκτρονικούς χάρτες και GIS». Επίσης, στην ενότητα Α4.5.2, όπου περιγράφονται οι απαιτούμενες υπηρεσίες τεκμηρίωσης, αναφέρεται ρητά ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει, μεταξύ άλλων, «α) Να μετεγγράψει το σύνολο της πληροφορίας που υπάρχει στο πίσω μέρος κάθε ψηφιοποιούμενης φωτογραφίας».

Ερώτηση 8:
Στον Πίνακα Συμμόρφωσης C3.1 απαιτείται «Να παρουσιαστεί ο τρόπος σύνδεσης της λογικής αρχιτεκτονικής με τη φυσική αρχιτεκτονική του συστήματος.» Θα ήταν επιθυμητό να περιγραφεί η πληροφοριακή υποδομή (διαθέσιμος αριθμός εξυπηρετητών, αριθμός διαθέσιμων πυρήνων, αριθμός διαθέσιμης μνήμης, κ.λπ.) προκειμένου για την αποτύπωση της προτεινόμενης φυσικής αρχιτεκτονικής.
Απάντηση:
Διευκρινίζεται ότι το πληροφοριακό σύστημα θα εγκατασταθεί σε εικονικό περιβάλλον που θα δημιουργήσει ο Ανάδοχος σε εξυπηρετητή με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: επεξεργαστή Intel Xeon 5140 Dual Core Processor 2.33 GHz, μνήμη 6 GB, 2 σκληρούς δίσκους SAS 146 GB σε συστοιχία RAID 1, λειτουργικό σύστημα Windows Server 2003 64 bit SP2, όπως αυτό θα οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής του έργου.

Ερώτηση 9:
Στα πλαίσια του έργου απαιτείται η προσφορά από τους Υποψήφιους Αναδόχους αδειών χρήσης Λογισμικού Συστήματος (Λειτουργικό Σύστημα, Βάση Δεδομένων κλπ) ;
Απάντηση:
Δεν υπάρχει ξεχωριστή απαίτηση για προσφορά από τους υποψηφίους Αναδόχους αδειών χρήσης λογισμικού συστήματος (λειτουργικό σύστημα, βάση δεδομένων κλπ.). Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να προσφέρουν όποιο λογισμικό κρίνουν απαραίτητο έτσι ώστε να καθίσταται λειτουργική η προτεινόμενη λύση τους στο εικονικό περιβάλλον που θα δημιουργήσουν (βλέπε ενότητα Α3.2.3) σε εξυπηρετητή με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην απάντηση της Ερώτησης 8.

Ερώτηση 10:
Στο Μέρος Β, παρ. Β.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις, αναφέρεται για την Υπεύθυνη Δήλωση του σημείου (2) «θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερών & δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής».
Παρακαλούμε διευκρινίσατε κατά πόσον το σύνολο των Υπεύθυνων Δηλώσεων που αναφέρονται στην προκήρυξη (εννοώντας μεταξύ αυτών και της ενότητας Β2.6.2 «Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα»), ισχύει το ίδιο, δηλαδή να έχουν υπογραφή εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν την ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού και δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου υπογραφής αυτών. (Συγκεκριμένα αναφέρομαι στις Υπεύθυνες δηλώσεις των Εξωτερικών συνεργατών, των Υπεργολάβων, του αντικλήτου και γενικά όσες αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο).
Απάντηση:
Είναι σαφές από το κείμενο της διακήρυξης ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στις ενότητες Β2.3 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και Β2.4 «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» καλύπτονται από τις σχετικές διευκρινίσεις της ενότητας Β2.5 «Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις». Για τις λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις που τυχόν αναφέρονται στη διακήρυξη δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου υπογραφής, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη διακήρυξη.

Ερώτηση 11:
Για τις δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών που πρέπει να έχουν τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης, απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών;
Απάντηση:
Βλέπε απάντηση σε Ερώτηση 10.

Ερώτηση 12:
Στην παράγραφο Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής και συγκεκριμένα στο άρθρο 3. «Ο Υπεύθυνος Τεκμηρίωσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 3ετή συνολική επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής.». Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι η εξειδίκευση στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής μπορεί να προκύπτει από σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο ή / και επαγγελματική εμπειρία ή/και από ακαδημαϊκή/ διδακτική εμπειρία ή/και από εργασίες που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια σπουδών.
Απάντηση:
Επιβεβαιώνεται ότι η εξειδίκευση στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής μπορεί να προκύπτει από σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο ή / και επαγγελματική εμπειρία ή/και από ακαδημαϊκή/ διδακτική εμπειρία ή/και από εργασίες που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια σπουδών. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι απαιτήσεις της διακήρυξης.