Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης 9 αρχαιολόγων

Τελευταία τροποποίηση: 27-JUN-2014

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/27062014B/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82

Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων θα προσλάβει 9 αρχαιολόγους με εξειδίκευση: α) την Προϊστορική Αρχαιολογία ή την Αρχαιολογία των Ιστορικών Χρόνων (Πρωτογεωμετρικής έως και Ρωμαϊκής περιόδου), β) την Αρχαιολογία της Βυζαντινής ή και Μεταβυζαντινής περιόδου γ) την αρχαία ελληνική μεταλλοτεχνία. Το προσωπικό προσλαμβάνεται για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Συντονισμός Εργασιών Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνημείων» του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα εργασθεί α) στην περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά και συγκεκριμένα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, σε μουσεία, συλλογές, εγκαταστάσεις, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία αρμοδιότητας της Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, της ΚΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, και β) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, σε μουσεία, συλλογές, εγκαταστάσεις, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία αρμοδιότητας της ΙΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 27/6/2014 έως και 3/7/2014 κατά τις ώρες 9:00 – 15:00, είτε αυτοπροσώπως από τους υποψήφιους, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να φέρουν ταχυδρομική σφραγίδα έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα γραφεία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (Αγίων Ασωμάτων 11, 10553, Αθήνα, 3ος όροφος). Σχετικά έντυπα αιτήσεων διατίθενται στα γραφεία της Γραμματείας της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και στον διαδικτυακό κόμβο της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλέγοντας «Αποθήκευση ως»:


Προκήρυξη

Πρότυπο Αίτησης (doc)


Πληροφορίες:
Γραμματεία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων
Τηλέφωνα 2103358000 , 2103358155