Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης 68 αρχαιολόγων

Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων θα προσλάβει 69 αρχαιολόγους με εξειδίκευση: α) την Προϊστορική Αρχαιολογία ή την Αρχαιολογία των Ιστορικών Χρόνων (Πρωτογεωμετρικής έως και Ρωμαϊκής περιόδου), β) την Αρχαιολογία των Ιστορικών Χρόνων (Πρωτογεωμετρικής έως και Ρωμαϊκής περιόδου), γ)την Προϊστορική Αρχαιολογία, δ) την Αρχαιολογία της Βυζαντινής ή/ και Μεταβυζαντινής περιόδου, ε) την Λιθοτεχνία της Παλαιολιθικής ή /και Νεολιθικής περιόδου, στ) την Αρχαιοζωολογία, ζ) την  Νομισματική (Αρχαίων ή/ και Βυζαντινών/Μεταβυζαντινών χρόνων), η) την Αρχαία Ελληνική Επιγραφική, θ) την Ιαπωνική Πολιτιστική Κληρονομιά.
 Το προσωπικό προσλαμβάνεται για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου «Συντονισμός Εργασιών Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνημείων» του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα εργασθεί σε μουσεία, συλλογές, εγκαταστάσεις, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία αρμοδιότητας των Β΄ Ε.Π.Κ.Α., Γ΄ ΕΠΚΑ, Δ΄ Ε.Π.Κ.Α., Ε΄ Ε.Π.Κ.Α., ΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α., Ζ΄ Ε.Π.Κ.Α., Η΄ Ε.Π.Κ.Α., Θ΄ Ε.Π.Κ.Α., Ι΄ ΕΠΚΑ, ΙΑ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΙΒ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΙΓ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΙΔ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΙΕ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΙΖ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΙΗ Ε.Π.Κ.Α., ΙΘ΄ Ε.Π.Κ.Α., Κ΄ ΕΠΚΑ, ΚΑ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΚΒ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΚΔ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΚΖ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΚΗ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΚΘ΄ ΕΠΚΑ, Λ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΛΑ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΛΒ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΛΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.,   ΛΔ’ Ε.Π.Κ.Α., ΛΕ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΛΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΛΖ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΛΗ΄ Ε.Π.Κ.Α., ΛΘ΄ Ε.Π.Κ.Α., 1ης Ε.Β.Α., 2ης Ε.Β.Α., 3ης Ε.Β.Α, 4ης Ε.Β.Α., 5ης Ε.Β.Α., 6ης Ε.Β.Α., 7ης Ε.Β.Α., 8ης Ε.Β.Α., 10ης Ε.Β.Α., 11ης Ε.Β.Α., 12ης Ε.Β.Α., 13ης Ε.Β.Α., 14ης Ε.Β.Α., 15ης Ε.Β.Α., 16ης Ε.Β.Α., 17ης Ε.Β.Α., 18ης Ε.Β.Α., 19ης Ε.Β.Α., 20ης Ε.Β.Α., 21ης Ε.Β.Α., 22ης Ε.Β.Α., 23ης Ε.Β.Α., 24ης Ε.Β.Α., 25ης Ε.Β.Α., 26ης Ε.Β.Α., 28ης Ε.Β.Α., καθώς και στην Εφορεία Παλαιοανθωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος, σε μουσεία και εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της Εφορείας Παλαιοανθωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος, στο Νομισματικό Μουσείο, στο Επιγραφικό Μουσείο και στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 27/6/2014 έως και 3/7/2014 κατά τις ώρες 9:00 – 15:00, είτε αυτοπροσώπως από τους υποψήφιους, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να φέρουν ταχυδρομική σφραγίδα έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα γραφεία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (Αγίων Ασωμάτων 11, 10553, Αθήνα, 3ος όροφος). Σχετικά έντυπα αιτήσεων διατίθενται στα γραφεία της Γραμματείας της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και στον διαδικτυακό κόμβο της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού και επιλέγοντας «Αποθήκευση ως»:


Προκήρυξη

Πρότυπο Αίτησης (doc)


Πληροφορίες:
Γραμματεία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων
Τηλέφωνα 2103358000 , 2103358155

enlarge story text