Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού: «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού»

Τελευταία τροποποίηση: 03-OCT-2012

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/announcements/27092012/1049BC45430A4CC1B3D743C0B1D21103

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τευχών διακήρυξης
του Υποέργου 3 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού» για τις ανάγκες του Έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων».
Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 31.2 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 376476)
και ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται
στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (€ 490.300,00)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Αντικείμενο του υποέργου 3 «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού» είναι η επέκταση του δικτύου σταθμών ψηφιοποίησης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ σε Περιφερειακές Υπηρεσίες (Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες (Μεγάλα Μουσεία), καθώς και σε Κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Σο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση 77 πλήρως εξοπλισμένων σταθμών ψηφιοποίησης, καθώς και κινητών μονάδων ψηφιοποίησης, στις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα Μουσεία, ενισχύοντας ταυτόχρονα την υφιστάμενη υποδομή της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων προκειμένου να είναι εφικτός ο συντονισμός των ενεργειών ψηφιοποίησης κατά τη διάρκεια της πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων», αλλά και στο διηνεκές. Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει σταθμούς εργασίας, φορητούς Η/Υ, σαρωτές, εκτυπωτές, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με φακούς και τρίποδα. Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται, πέραν του λειτουργικού συστήματος, από λογισμικό αυτοματισμού γραφείου, λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και διαδικτυακές επιθέσεις, λογισμικό επεξεργασίας εικόνας και γραφικών, λογισμικό ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF και λογισμικό συμπίεσης/αποσυμπίεσης αρχείων τύπου ZIP και RAR.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 έως και την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο υποβολής παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση deam@culture.gr με θέμα: «Έντυπο δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης ΥΕ 3 Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού».

 Σχέδιο Τευχών Διακήρυξης και Έντυπο Υποβολής Παρατηρήσεων, Σχολίων και Προτάσεων

Τα σχετικά αρχεία διατίθενται και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Α.Μ. στον κόμβο της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού.