Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις - Διαβουλεύσεις

07/09/2015
Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τη Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών»

27/08/2015
Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών»

16/07/2014
Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τον Διαγωνισμό του Υποέργου 2, με τίτλο: «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»

11/07/2014
Ανακοίνωση:προστέθηκε σε επεξεργάσιμη μορφή το Μέρος C του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού : «Ανάπτυξη Εφαρμογών» για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»

27/06/2014
Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης 68 αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην α) την Προϊστορική Αρχαιολογία ή την Αρχαιολογία των Ιστορικών Χρόνων (Πρωτογεωμετρικής έως και Ρωμαϊκής περιόδου), β) την Αρχαιολογία των Ιστορικών Χρόνων (Πρωτογεωμετρικής έως και Ρωμαϊκής περιόδου), γ)την Προϊστορική Αρχαιολογία, δ) την Αρχαιολογία της Βυζαντινής ή/ και Μεταβυζαντινής περιόδου, ε) την Λιθοτεχνία της Παλαιολιθικής ή /και Νεολιθικής περιόδου, στ) την Αρχαιοζωολογία, ζ) την Νομισματική (Αρχαίων ή/ και Βυζαντινών/Μεταβυζαντινών χρόνων), η) την Αρχαία Ελληνική Επιγραφική, θ) την Ιαπωνική Πολιτιστική Κληρονομιά

27/06/2014
Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης 9 αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην α) την Προϊστορική Αρχαιολογία ή την Αρχαιολογία των Ιστορικών Χρόνων (Πρωτογεωμετρικής έως και Ρωμαϊκής περιόδου), β) την Αρχαιολογία της Βυζαντινής ή και Μεταβυζαντινής περιόδου γ) την αρχαία ελληνική μεταλλοτεχνία

27/06/2014
Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης 1 αρχαιολόγου με εξειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία

23/06/2014
Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την «Ανάπτυξη Εφαρμογών» για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»

18/06/2014
Επαναπροκηρύσσεται ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με διαδικασία συμφωνίας πλαισίου, για τις «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου» για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»

27/05/2014
Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό του Υποέργου 1, με τίτλο: «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: ψηφιοποίηση φωτογραφικής συλλογής νεώτερων κτηρίων ελληνικών πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού»

21/05/2014
Ανακοίνωση:προστέθηκε σε επεξεργάσιμη μορφή το Μέρος C του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού : «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού»

09/04/2014
Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το Υποέργο 1 «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού»

04/03/2014
Ανακοινοποίηση στο ορθό της Διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού του Έργου «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Τεκμηρίωσης,Διαχείρησης και Προβολής Αρχειακού Υλικού των Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων»

28/02/2014
Προσοχή έχει γίνει Ανακοινοποίηση στο ορθό Διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού του Έργου«Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Τεκμηρίωσης,Διαχείρησης και Προβολής Αρχειακού Υλικού των Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων»

27/02/2014
Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τον Διαγωνισμό του Υποέργου 2, με τίτλο: «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»

14/02/2014
Ανακοίνωση: προστέθηκε σε επεξεργάσιμη μορφή το Mέρος C του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για τις : «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»

24/01/2014
Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης 4 αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην καταγραφή, έρευνα και τεκμηρίωση αρχειακών συνόλων αρχαιολογικού και γενικότερα ιστορικού ενδιαφέροντος

22/01/2014
Προκηρύσσεται εκ νέου ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με διαδικασία συμφωνίας πλαισίου, για τις «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου» για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»

21/01/2014
Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης 6 αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην α) Αρχαία Ελληνική Κεραμική (Πρωτογεωμετρικών έως και Ελληνιστικών – Ρωμαϊκών Χρόνων, β) Αρχαία Ελληνική Γλυπτική / Πλαστική (Πρωτογεωμετρικών έως και Ελληνιστικών – Ρωμαϊκών Χρόνων), γ) Αρχαία Ελληνική Αρχιτεκτονική (Πρωτογεωμετρικών έως και Ελληνιστικών – Ρωμαϊκών Χρόνων), δ) Βυζαντινή – Μεταβυζαντινή Εικονογραφία, ε) Βυζαντινή – Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία, στ) Προϊστορική Αρχαιολογία

17/01/2014
Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την : «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών » ΠΡΟΣΟΧΗ - Έχει προστεθεί αρχείο με πίνακες οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή

14/01/2014
ΠΡΟΣΟΧΗ – Ακύρωση και Επαναπροκήρυξη του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»

29/11/2013
ΠΡΟΣΟΧΗ - Ακυρώθηκε και θα επαναπροκηρυχθεί Διόρθωση Αρίθμησης του τεύχους Διακήρυξης του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»

20/11/2013
Προσοχή έχει γίνει Διόρθωση Αρίθμησης του τεύχους Διακήρυξης του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»

07/11/2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» - ΕΚΛΕΙΣΕ

07/11/2013
Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τη Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών»

30/10/2013
Ανακοινοποίηση στο ορθό του Τεύχους Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την : «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών »

25/10/2013
Προσοχή έχει γίνει Ανακοινοποίηση στο ορθό του Τεύχους Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την : «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών »

5/8/2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού: «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού»- ΕΚΛΕΙΣΕ

2/8/2013
Επαναπροκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για "Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

26/6/2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού: «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου» - ΕΚΛΕΙΣΕ

11/6/2013
Διόρθωση Ημερομηνίας Διαγωνισμού στο Εξώφυλλο του Τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για "Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

24/5/2013
Προσοχή έχει υπάρξει διόρθωση: Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για "Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

15/10/2012
Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης 4 αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην καταγραφή, έρευνα, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση αρχειακών συνόλων αρχαιολογικού και γενικότερα ιστορικού ενδιαφέροντος

12/10/2012
Πίνακας κατάταξης επιτυχόντων για τις θέσεις 8 αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην ανάπτυξη ή/και χρήση εφαρμογών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών στην αρχαιολογία ή στην πολιτισμική πληροφορική

28/9/2012
Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού» για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων

5/9/2012
Ανακοίνωση προκήρυξης πρόσληψης 8 αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην ανάπτυξη ή/και χρήση εφαρμογών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών στην αρχαιολογία ή στην πολιτισμική πληροφορική

11/10/2010
Ανακοινοποίηση στο ορθό - Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην ΔΕΑΜ

10/4/2009
Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

24/12/2008
Προκήρυξη μιας θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

05/06/2008
Προκήρυξη δύο θέσεων αρχαιολόγων και μιας θέσης λογιστή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

16/07/2007
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ωρομισθίων αρχαιολόγων για την εκτέλεση του υλοποιουμένου με αυτεπιστασία υποέργου «Επιστημονική τεκμηρίωση του ψηφιοποιημένου υλικού, ψηφιοποίηση ειδικών συλλογών και επιστημονικός συντονισμός των ενεργειών ψηφιοποίησης» του έργου «Ψηφιοποίηση και ψηφιακή τεκμηρίωση συλλογών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού», το οποίο εντάχθηκε στο μέτρο 1.3 «Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού» του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας (Γ΄ ΚΠΣ)

κορυφή ιστοσελίδας

enlarge story text