Ανακοινοποίηση στο ορθό της Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ» ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ», «ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ», «ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΉΠΕΙΡΟΣ», «ΑΤΤΙΚΗ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 457164.

 

Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  (αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για την «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής αρχειακού υλικού των Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων» με τα ακόλουθα στοιχεία:

1) Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Αγίων Ασωμάτων 11, 105 53, Αθήνα.
2) Σύμβαση υπηρεσιών.
3) Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
4) Τίτλος: «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής αρχειακού υλικού των Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων» που εκτελείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Η Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από το Αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων: ψηφιοποίηση, διάθεση και αξιοποίηση των ιστορικών τεκμηρίων» ενταγμένου στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία - Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», «Αττική».
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος που θα καλύψει τις ανάγκες της παραπάνω πράξης, θα είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς τους χρήστες, και θα είναι εν γένει σε θέση να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής του αρχειακού υλικού των Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
5) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών.
6) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
7) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄ -Β΄) από την Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, υπεύθυνη κα. Μ. Κανελλοπούλου, τηλ. 210 3358000- εσωτ. 147, fax : 210 3358190-191, e-mail: deam@culture.gr (ώρες 09:00 με 15:00). Η αναλυτική Διακήρυξη δημοσιεύεται επίσης στον διαδικτυακό κόμβο της Υπηρεσίας http://nam.culture.gr, στο διαδικτυακό κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (http://digitallibrary.yppo.gr/) καθώς και στο διαδικτυακό κόμβο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr). Δεν προβλέπεται προθεσμία για την παραλαβή της Διακήρυξης.
8) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€60.000), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
9) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, υπόψη κας Μ. Κανελλοπούλου, μέχρι την 18/03/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 19/03/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.
Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.
10) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στην Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, στις 19/03/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.
11) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που:
-προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και
Για ενώσεις : δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.
Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.
12) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων 8 και 9 της αναλυτικής Διακήρυξης.
13) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) μέρες.
14) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση  2007-2013».
15) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.
16) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

 

 Πρόχειρος Διαγωνισμός  

enlarge story text