Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού: «Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής»

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΚΛΕΙΣΕ

«Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού»

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τευχών διακήρυξης του Υποέργου 1 «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού» του Έργου «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού», που θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικασίας Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 31.2 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ 377008) και ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδονταμίας χιλιάδων επτακοσίων οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (281.708,50 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.


Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιοποίηση της Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και η ανάπτυξη της κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής για τη διάθεση του ψηφιακού υλικού στο ευρύ κοινό. Επίσης, θα αναπτυχθεί μηχανισμός αναζήτησης των φωτογραφιών κάνοντας χρήση της πληροφορίας των μεταδεδομένων και του γεωεντοπισμού, καθώς επίσης και ευρετήριο με βάση προτιμήσεις, σκοπό χρήσης κ.λπ. Το ψηφιοποιημένο υλικό, η τεκμηρίωση και οι λειτουργίες θα διατίθενται μέσω διαδικτύου και smart phones.

Αναλυτικότερα το Έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω κύριες κατηγορίες εργασιών:
1) Εκπόνηση μελετών
2) Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και διάθεσης του ψηφιακού υλικού
3) Ανάπτυξη εφαρμογής για smart phones
4) Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης
5) Ενέργειες δημοσιότητας
6) Υποστήριξη της ΔΕΑΜ κατά την πιλοτική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος


Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την Δευτέρα 05  Αυγούστου 2013 έως και την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο υποβολής παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση deam@culture.gr με θέμα: «Έντυπο δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης ΥΕ 1 «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού».

 Σχέδιο Τευχών Διακήρυξης και Έντυπο Υποβολής Παρατηρήσεων, Σχολίων και Προτάσεων

Τα σχετικά αρχεία διατίθενται και στην ιστοσελίδα των Διαβουλεύσεων  στον κόμβο της Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Αποτελέσματα Διαβούλευσης

enlarge story text