Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού:«Ανάπτυξη Εφαρμογών»

Τελευταία τροποποίηση: 08-JAN-2014

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/calltenders/06112013/A52501A130F14922BE3C4D44AD05BDE2

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΚΛΕΙΣΕ

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τευχών διακήρυξης του Υποέργου 4 με τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογών» για τις ανάγκες του Έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.


Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 31.2 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 376476) και ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εκατό ευρώ  (727.100,00 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Τα δικαιώματα προαίρεσης του Έργου ανέρχονται στις τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα Ευρώ, (363.550,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%.


Αντικείμενο του Έργου είναι η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τη διαχείριση και προβολή των κινητών μνημείων της χώρας, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις βέλτιστες πρακτικές επιστημονικής τεκμηρίωσης (π.χ. ενσωματώνοντας διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων) και θα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες (π.χ. υποστηρίζοντας web-based διεπαφές χρήσης, διαλειτουργικά APIs, server consolidation). Το νέο ΟΠΣ θα αποτελέσει μια μνημειο-κεντρική πλατφόρμα που θα καλύπτει το πλήρες φάσμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που προβλέπει ο Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη διαχείριση και προβολή των κινητών μνημείων. Συγκεκριμένα, το ΟΠΣ που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του παρόντος Έργου θα πρέπει να:
• ενσωματώσει το ψηφιακό και ψηφιοποιημένο υλικό που είχε παραχθεί στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ (140.000 μνημεία) και να ενσωματώσει επίσης το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο των Υποέργων 1 και 2 της Πράξης (500.000 μνημεία).
• προσφέρει ενιαίες ροές εργασίας καταγραφής, τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και προβολής των κινητών μνημείων στο διαδίκτυο, οι οποίες, από τη μία, θα καθορίσουν έναν ομοιόμορφο και συστηματικό τρόπο διαχείρισης των μνημείων από το σύνολο των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του Υπουργείου ανά την επικράτεια και από την άλλη θα αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες συγκέντρωσης, ομαδοποίησης και προβολής του ψηφιακού και ψηφιοποιημένου υλικού των μνημείων στο διαδίκτυο.
• διαλειτουργεί με το ΟΠΣ «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο», το οποίο διαχειρίζεται τα στοιχεία, τις πληροφορίες και το υλικό των ακίνητων μνημείων, ώστε να επιτευχθεί μια ενιαία διαχείριση του μνημειακού πλούτου της χώρας.
• παρέχει ειδικές λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαχείριση εκθέσεων και συλλογών, με τη συντήρηση, εργαστηριακή ανάλυση και αποθήκευση των κινητών μνημείων και με τη διαχείριση των υποθέσεων παράνομης κατοχής και διακίνησης αρχαιοτήτων, παρέχοντας αυτοματοποιημένες φόρμες και διαδικασίες για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του Υπουργείου.
• είναι συμβατό με τις σύγχρονες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, τηρώντας τις αντίστοιχες προδιαγραφές που προβλέπονται για τις πράξεις που εντάχθηκαν στην Πρόσκληση 31.2 "Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτιστικού Ψηφιακού Αποθέματος" του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ορίζονται στις «Καλές πρακτικές και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για ανοικτό τεκμηριωμένο ψηφιακό περιεχόμενο» (Ψηφιακή Σύγκλιση, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης), όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρούσα.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 έως και την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο υποβολής παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση deam@culture.gr με θέμα: «Έντυπο δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης ΥΕ 4 «Ανάπτυξη Εφαρμογών».

 Τεύχη Διακήρυξης ΥΕ4 Διαβούλευση

Τα σχετικά αρχεία διατίθενται και στην ιστοσελίδα Διαβουλεύσεων  στον κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Αποτελέσματα Διαβούλευσης