Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τη Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τη Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός Εργασιών Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνημείων» του Έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό MIS 376476.

 


Σε συνέχεια του ερωτήματος που παραλάβαμε έως και την ημέρα Δευτέρα  04 Νοεμβρίου 2013, η οποία ορίζεται στη Διακήρυξη ως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων,  από τους ενδιαφερομένους για τον εν λόγω διαγωνισμό (σχετικό 1), αποστέλλουμε ηλεκτρονικά την παρακάτω απάντηση στην εταιρεία που υπέβαλλε το διευκρινιστικό ερώτημα. Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί και στο διαδικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων http://nam.culture.gr προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Ερώτηση 1:
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/197852/1466 πρόσκλησης σχετικά με Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «Γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών» ζητάμε να τροποποιηθεί ο όρος περί κατάθεσης προσφορών μόνο για το σύνολο των ειδών και να δώσετε τη δυνατότητα κατάθεσης προσφορών ανά ομάδα διότι ζητούνται είδη από διαφορετικές προιοντικές κατηγορίες περιορίζοντας & φωτογραφίζοντας το πλήθος προμηθευτών που θα μπορέσουν να συμμετάσχουν.
Απάντηση:
Διευκρινίζουμε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός προκηρύχτηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 και το Π.Δ. 99/1992 και όρος της διακήρυξης  είναι η κατάθεση προσφορών για το σύνολο της προμήθειας. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Διακήρυξης στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν «….φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή συμπράξεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά….» δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους προμηθευτές που δεν δύναται να προσφέρουν το σύνολο της προμήθειας να οδηγηθούν σε ένωση ή σύμπραξη προκειμένου να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της προκηρυσσόμενης προμήθειας. Ως εκ τούτου δεν τροποποιείται ο όρος της διακήρυξης  καθώς  δεν περιορίζεται ούτε φωτογραφίζεται το πλήθος των προμηθευτών που μπορούν να συμμετάσχουν στο εν λόγω διαγωνισμό.

enlarge story text