Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού "Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο"

«Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού»

Προκηρύσσεται Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το Υποέργο 1 «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού» για τις ανάγκες του έργου «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με κωδικό MIS 377008.


Αντικείμενο του Έργου είναι η ψηφιοποίηση της Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και η ανάπτυξη της κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής για τη διάθεση του ψηφιακού υλικού στο ευρύ κοινό. Επίσης, θα αναπτυχθεί μηχανισμός αναζήτησης των φωτογραφιών κάνοντας χρήση της πληροφορίας των μεταδεδομένων και του γεωεντοπισμού, καθώς επίσης και ευρετήριο με βάση προτιμήσεις, σκοπό χρήσης κλπ. Το ψηφιοποιημένο υλικό, η τεκμηρίωση και οι λειτουργίες θα διατίθενται μέσω διαδικτύου και smart phones.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι μια χιλιάδων τριάντα ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 229.031,30), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% ή στο ποσό των διακοσίων ογδόντα μια χιλιάδων επτακόσιων οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 281.708,50), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.  Τα δικαιώματα προαίρεσης του Έργου ανέρχονται στις διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εκατόν δέκα Ευρώ και πενήντα τρία λεπτά του Ευρώ (€ 233.110,53) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 189.520,75 - ΦΠΑ (23%): €  43.589,77). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.

Χρόνος Υλοποίησης – Διάρκεια Έργου: Δέκα (10) μήνες.

Πληροφορίες:

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και της 16/05/14 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.


Καταληκτική Ημερομηνία / Ώρα και τόπος κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών:
Στα γραφεία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων στην οδό Αγίων Ασωμάτων 11, Αθήνα Τ.Κ. 105 53, την 02/06/2014, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11:00.

 

 Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού»

 Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του σχετικού αρχειακού υλικού»

 Έντυπο Επικοινωνίας

 Μέρος C (Παραρτήματα) "Νέο"  

Τα σχετικά αρχεία διατίθενται και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Α.Μ. στον κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

enlarge story text