Διόρθωση - Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού»

Τελευταία τροποποίηση: 17-JUL-2013

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/calltenders/11062013/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%20%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%BF%CF%8D%20%CE%94%CE%B9

Διόρθωση Ημερομηνίας Διαγωνισμού στο Εξώφυλλο του Τεύχους Διακήρυξης

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»

Προκηρύσσεται ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων». Σκοπός του υποέργου 3 «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού» είναι η επέκταση του δικτύου ολοκληρωμένων σταθμών ψηφιοποίησης στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσιακές Μονάδες της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και η δημιουργία κινητών μονάδων ψηφιοποίησης για χρήση σε αποθήκες αρχαιοτήτων ή στο πεδίο. Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει σταθμούς εργασίας, φορητούς Η/Υ, σαρωτές, εκτυπωτές, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με φακούς και τρίποδα. Ο εξοπλισμός θα συνοδεύεται, πέραν του λειτουργικού συστήματος, από λογισμικό αυτοματισμού γραφείου, λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και διαδικτυακές επιθέσεις, λογισμικό επεξεργασίας εικόνας και γραφικών, λογισμικό ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF και λογισμικό συμπίεσης/αποσυμπίεσης αρχείων τύπου ZIP και RAR.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα τετρακόσια ενενήντα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (€ 490.300,00), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Τα δικαιώματα προαίρεσης του Έργου ανέρχονται στις διακόσες είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια πέντε Ευρώ, € 221.605,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.

Χρόνος Υλοποίησης – Διάρκεια Έργου: Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 12/07/13. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο οκτώ (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών

Καταληκτική Ημερομηνία / Ώρα και τόπος κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών:
Στα γραφεία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων στην οδό Αγίων Ασωμάτων 11, Αθήνα Τ.Κ. 105 53, την 18/07/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

 

 Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού»

 Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού»

 Έντυπο Επικοινωνίας

 Πίνακες Συμμόρφωσης σε Επεξεργάσιμη Μορφή

Τα σχετικά αρχεία διατίθενται και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Α.Μ. στον κόμβο της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού.

 

  Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με τον Διαγωνισμό