Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την : «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Υλικών »

Τελευταία τροποποίηση: 14-FEB-2014

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/calltenders/17012014/4C54E4810E094B5BA52DC1C5F4692014

ΠΡΟΣΟΧΗ -  Έχει προστεθεί αρχείο με πίνακες οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»
ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 376476

 


Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή ανά Πίνακα  (αρ. 2 Π.Δ. 118/2007 και αρ. 12 παρ. 1 Π.Δ. 99/1992) για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών» με τα ακόλουθα στοιχεία:

1) Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Αγίων Ασωμάτων 11, 10553, Αθήνα.
2) Σύμβαση προμήθειας.
3) Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
4) Τόπος παράδοσης και τοποθέτησης των υπό προμήθεια υλικών είναι η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Αγίων Ασωμάτων 11, 10553, Αθήνα.
5) Τίτλος: «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών» για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Συντονισμός Εργασιών Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνημείων» του Έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων».
 Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά και FAX καθώς και αναλώσιμων υλικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware) σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την περιγραφή της τεχνικής έκθεσης του Παραρτήματος Α της αναλυτικής διακήρυξης αρ. 1/2014 για το εν λόγω έργο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για κάθε Πίνακα ξεχωριστά είτε για το σύνολο τους. Η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα των πολλαπλών αναδόχων πάντα με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά Πίνακα.
Όλα τα προσφερόμενα είδη που αφορούν στα μελάνια, για τα οποία θα καταθέσουν προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι, μπορούν να είναι αυθεντικά ή και ισοδύναμα, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές.
6) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για διάρκεια σαράντα (40) ημερών.
7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείμενο της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Α΄ -Β΄) από την Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, υπεύθυνη κα. Μ. Κανελλοπούλου, τηλ. 210 3358000- εσωτ. 147, fax : 210 3358190-191, e-mail: deam@culture.gr (ώρες 09:00 με 15:00). Η αναλυτική Διακήρυξη δημοσιεύεται επίσης στον διαδικτυακό κόμβο της Υπηρεσίας http://nam.culture.gr, στο διαδικτυακό κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (http://digitallibrary.yppo.gr/) καθώς και στο διαδικτυακό κόμβο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr). Δεν προβλέπεται προθεσμία για την παραλαβή της Διακήρυξης.
9) Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι είκοσι έξι χιλιάδες Ευρώ (€ 26.000), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
10) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, υπόψη κας Μ. Κανελλοπούλου, μέχρι την 06/02/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία). Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 07/02/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.
Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά.
11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει στην Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, στις 07/02/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.
12) Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν μόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι της 27/01/2014. Οι απαντήσεις παρέχονται γραπτώς  και το αργότερο μέχρι 31/01/2014. Οι παρεχόμενες  απαντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο και τους όρους της παρούσας. Όλες οι υποβληθείσες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής αναρτώνται άμεσα στην ιστοσελίδα http://nam.culture.gr. Επ’ αυτών καθώς και επί των σχετικών απαντήσεων – διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας.
13) Μετά την υποβολή των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας από τους υποψήφιους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
14) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που:
-προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω προσώπων και
Για ενώσεις : δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.
Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.
15) Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 σημεία α) έως ε) του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων 8 και 9 της αναλυτικής Διακήρυξης.
16) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) μέρες.
17) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση  2007-2013».
18) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.
19) Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για τους λόγους και στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών παρέχονται από τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

 

  Τέυχος Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού

 

 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς