Προκηρύσσεται εκ νέου ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για τις : Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου

Προκηρύσσεται εκ νέου ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με διαδικασία συμφωνίας πλαισίου, για τις «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου» για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»

 

Προκηρύσσεται εκ νέου ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με διαδικασία συμφωνίας πλαισίου, του Υποέργου 2 με τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου» για τις ανάγκες του Έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων», που θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία συμφωνίας πλαισίου. Αντικείμενο του Έργου είναι η ψηφιοποίηση 340.000 καταγεγραμμένων μνημείων (ψηφιακή τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και επεξεργασία του συνοδευτικού οπτικού υλικού και δημιουργία νέου όπου απαιτείται), η επαγγελματική ψηφιακή φωτογράφηση ακατάγραφων και καταγεγραμμένων μνημείων που χρήζουν εξειδικευμένου χειρισμού, η σύνταξη σύντομων εύληπτων κειμένων παρουσίασης μέρους των ψηφιοποιημένων μνημείων (10%) στο ευρύ κοινό και η εκπόνηση μελέτης για τη βέλτιστη παρουσίαση και ανάδειξη του υλικού στη Διαδικτυακή Πύλη Προβολής, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης σεναρίων για εικονικές εκθέσεις και τέλος, η μετάφραση στην αγγλική γλώσσα των σύντομων εύληπτων κειμένων για το ευρύ κοινό και των περιγραφικών κειμένων των εικονικών εκθέσεων. Οι ανωτέρω εργασίες θα λάβουν χώρα στο σύνολο των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Εφορείες Αρχαιοτήτων), αλλά και σε Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες (Μεγάλα Μουσεία) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε όλη την επικράτεια.


Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ενενήντα επτά χιλιάδων τρακοσίων ευρώ (4.097.300,00)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Τα δικαιώματα προαίρεσης του Έργου ανέρχονται στις οχτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα Ευρώ, (819.460,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.

Χρόνος Υλοποίησης – Διάρκεια Έργου: Είκοσι Οχτώ (28) μήνες.

Πληροφορίες:

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 14/02/14 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.


Καταληκτική Ημερομηνία / Ώρα και τόπος κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών:
Στα γραφεία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων στην οδό Αγίων Ασωμάτων 11, Αθήνα Τ.Κ. 105 53, την 05/03/2014, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων 

Σχετικά Έγγραφα:

 Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού του Υποέργου 2 «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»

 Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»

 Έντυπο Επικοινωνίας

 Μέρος C (Παραρτήματα) "Νέο"  

Τα σχετικά αρχεία διατίθενται και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Α.Μ. στον κόμβο της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού.

 

enlarge story text