Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την «Ανάπτυξη Εφαρμογών»

Προκηρύσσεται ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, του Υποέργου 4 με τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογών» για τις ανάγκες του Έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά . Αντικείμενο του Έργου είναι η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις βέλτιστες πρακτικές επιστημονικής τεκμηρίωσης (π.χ. ενσωματώνοντας διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων) και θα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες (π.χ. υποστηρίζοντας web-based διεπαφές χρήσης, διαλειτουργικά APIs, server consolidation). Το νέο ΟΠΣ θα αποτελέσει μια μνημειο-κεντρική πλατφόρμα που θα καλύπτει το πλήρες φάσμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που προβλέπει ο Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη διαχείριση και προβολή των μνημείων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις πεντακόσιες ενενήντα μια χιλιάδες εκατόν τριάντα οχτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (€ 591.138,21), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% ή στις επτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εκατό ευρώ (€ 727.100,00), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.

Χρόνος Υλοποίησης – Διάρκεια Έργου: Έντεκα (11) μήνες.

Πληροφορίες:

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 25/07/14 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.


Καταληκτική Ημερομηνία / Ώρα και τόπος κατάθεσης και αποσφράγισης προσφορών:
Στα γραφεία της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων στην οδό Αγίων Ασωμάτων 11, Αθήνα Τ.Κ. 105 53, την 25/08/2014, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11:00.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων 

Σχετικά Έγγραφα:

 Τεύχος Α Διακήρυξης

 Τεύχος B Διακήρυξης

 Τεύχος C Διακήρυξης

 Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Εφαρμογών»

 Έντυπο Επικοινωνίας

 Μέρος C (Παραρτήματα) "Νέο"  

Τα σχετικά αρχεία διατίθενται και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Α.Μ. στον κόμβο της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού.

 

enlarge story text