Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού: «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»

Τελευταία τροποποίηση: 06-AUG-2013

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/calltenders/26062013/666983085A7A450990D33D6A4A4613C4

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΚΛΕΙΣΕ

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τευχών διακήρυξης του Υποέργου 2 με τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου» για τις ανάγκες του Έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων», που θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικασίας συμφωνίας πλαισίου.

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 31.2 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 376476) και ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων τρακοσίων ευρώ  (€ 4.130.300,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Αντικείμενο του Έργου είναι η ψηφιοποίηση 340.000 καταγεγραμμένων μνημείων (ψηφιακή τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και επεξεργασία του συνοδευτικού οπτικού υλικού και δημιουργία νέου όπου απαιτείται), η επαγγελματική ψηφιακή φωτογράφηση ακατάγραφων και καταγεγραμμένων μνημείων που χρήζουν εξειδικευμένου χειρισμού, η σύνταξη σύντομων εύληπτων κειμένων παρουσίασης μέρους των ψηφιοποιημένων μνημείων (10%) στο ευρύ κοινό και η εκπόνηση μελέτης για τη βέλτιστη παρουσίαση και ανάδειξη του υλικού στη Διαδικτυακή Πύλη Προβολής, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης σεναρίων για εικονικές εκθέσεις και τέλος, η μετάφραση στην αγγλική γλώσσα των σύντομων εύληπτων κειμένων για το ευρύ κοινό και των περιγραφικών κειμένων των εικονικών εκθέσεων. Οι ανωτέρω εργασίες θα λάβουν χώρα στο σύνολο των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Εφορείες Αρχαιοτήτων), αλλά και σε Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες (Μεγάλα Μουσεία) της Γ.Γ. Πολιτισμού, σε όλη την επικράτεια.
Αναλυτικότερα το Έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω κύριες κατηγορίες εργασιών:
1. Μελέτη Εφαρμογής ψηφιοποίησης
2. Ψηφιοποίηση και επαγγελματική ψηφιακή φωτογράφηση υλικού
3. Σύνταξη σύντομων εύληπτων κειμένων για το ευρύ κοινό
4. Εργασίες Δημιουργίας Εικονικών Μουσειακών Εκθέσεων
5. Μετάφραση στην αγγλική γλώσσα

Η δημόσια διαβούλευση ήταν ανοικτή από την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 έως και την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο υποβολής παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση deam@culture.gr με θέμα: «Έντυπο δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης ΥΕ 2 «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου».
Αρχεία zip

Τα σχετικά αρχεία διατίθενται και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Α.Μ. στον κόμβο της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού.

 Σχέδιο Τευχών Διακήρυξης και Έντυπο Υποβολής Παρατηρήσεων, Σχολίων και Προτάσεων

Τα σχετικά αρχεία διατίθενται και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Α.Μ. στον κόμβο της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού.

 Αποτελέσματα Διαβούλευσης