Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών»

Τελευταία τροποποίηση: 27-AUG-2015

Δημιουργός:

http://nam.culture.gr/portal/page/portal/deam/calltenders/27082015/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%85%20%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του
Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός Εργασιών Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνημείων» του Έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» ενταγμένου στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» με κωδικό MIS 376476

Η Διεύθυνση Διαχείρησης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων υλικών», εκτιμώμενου συνολικού κόστους τριάντα δυο χιλιάδων ευρώ (32.000€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 1ου Υποέργου της πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» ενταγμένου στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» με κωδικό MIS 376476, ΚΩΔ. Πράξης 2012ΣΕ01480050 ΣΑ: Σ.Α.Ε. 014/8 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από
το Ελληνικό Δημόσιο.


Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την 11/09/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η 14/09/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Η παρούσα απόφαση, η συνημμένη αναλυτική Διακήρυξη και περίληψη αυτής να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε.Α.Μ.Τ.Π.Π.Α, στο διαδικτυακό κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, καθώς και στο διαδικτυακό κόμβο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία.

Τέυχος Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού