Διεθνής Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης και Ψηφιοποίησης Κινητών Μνημείων του Πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου

29 Ιανουαρίου, 2024

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων διενεργεί Διεθνή Διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος του Υποέργου 3 «Υπηρεσίες ​Τεκμηρίωσης και Ψηφιοποίησης των λοιπών ομάδων κινητών μνημείων του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου» στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149227) συνολικού προϋπολογισμού 430.400,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%, 103.296,00 €).

Τεύχος Διαγωνισμού

Δείτε αναλυτικά εδώ.