Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΔΕΑΜ) αποτελεί Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με αποστολή την τήρηση του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, του κεντρικού αποθετηρίου του ελληνικού κράτους για τα μνημεία της Επικράτειας.

Σκοπός του Εθνικού Αρχείου Μνημείων είναι η διαφύλαξη των τεκμηρίων, έγχαρτων και ψηφιακών, που αφορούν στα κινητά και ακίνητα μνημεία της Επικράτειας, ο εμπλουτισμός και η διαχείρισή τους με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και η διάχυσή τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου υιοθετώντας πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης.

Το Εθνικό Αρχείο Μνημείων συγκροτείται από το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, τις Ψηφιακές Συλλογές Κινητών Μνημείων και το Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων. Για καθένα από τα τρία διακριτά μέρη του Εθνικού Αρχείου Μνημείων η ΔΔΕΑΜ λειτουργεί και ενημερώνει τα αντίστοιχα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (ΟΠΣ) που προορίζονται για χρήση από τις Υπηρεσίες, καθώς και τις Πύλες που απευθύνονται στο ενδιαφερόμενο κοινό.

Προς τούτο, η ΔΔΕΑΜ υλοποιεί μεγάλα προγράμματα πανελλήνιας κλίμακας, αλλά και μικρότερες στοχευμένες συνεργασίες για  την ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση μνημείων, καθώς και την αύξηση και αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου εν γένει, και προωθεί την εφαρμογή προτύπων τεκμηρίωσης. Χειρίζεται επίσης θέματα που αφορούν στη χάραξη και εφαρμογή της ψηφιακής πολιτικής του Υπουργείου στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και έχει την εποπτεία σε κεντρικό επίπεδο των ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών που δημιουργούν οι Υπηρεσίες του.Τέλος, υποδέχεται τα ανενεργά και ημιενεργά φυσικά αρχεία των Υπηρεσιών, αλλά και αρχαιολόγων της Υπηρεσίας και μεριμνά για τη διατήρηση του αρχειακού υλικού, καθώς και τη μελέτη και προβολή του.

Μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων στο πλαίσιο των οποίων υλοποιήθηκαν τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα, η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων επικέντρωσε την προσπάθειά της αφενός στην παρουσίασή τους στο εξειδικευμένο κοινό των επιστημόνων και διαχειριστών της πολιτιστικής κληρονομιάς και αφετέρου στην εκπαίδευση των χρηστών εντός του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο τρίτος άξονας δραστηριότητας της Υπηρεσίας είναι οι συνεργασίες με επιστημονικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με σκοπό την αναβάθμιση των συστημάτων και τον εμπλουτισμό του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Σημαντικός τομέας δραστηριότητας είναι τέλος και η παροχή γεωχωρικών δεδομένων από το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο σε Υπουργεία και φορείς.

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Μαρία-Ξένη Γαρέζου, αρχαιολόγος

Διάρθρωση

Τμήμα Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου

Το Τμήμα Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου έχει ως βασική αρμοδιότητα τη μέριμνα για την υλοποίηση, την καλή λειτουργία και τον συνεχή εμπλουτισμό των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων “Ψηφιακές Συλλογές Κινητών Μνημείων” για τα κινητά μνημεία και “Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο” για τα ακίνητα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους.

Επίσης είναι αρμόδιο για την κατάρτιση επιστημονικών προτύπων καταγραφής και τεκμηρίωσης, την κωδικοποίηση της σχετικής  ορολογίας και τον καθορισμό προδιαγραφών ψηφιοποίησης και ψηφιακής διαχείρισης, με βάση τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Τέλος, εισηγείται για τη χορήγηση αδειών χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και σε ψηφιακές εφαρμογές, κατ ́εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 4858/2021.

Στελέχωση

 • Προϊσταμένη: Μαρία-Ξένη Γαρέζου, αρχαιολόγος
 • Σοφία Αηδόνη, αρχαιολόγος
 • Κωνσταντίνος Ανανιάδης, αρχαιολόγος
 • Γιάννης Καραχάλιος, αρχιτέκτων
 • Χριστίνα Ρωμάνου, αρχαιολόγος
 • Μαρία Σκορδαρά, αρχαιολόγος
 • Ειρήνη Σπυροπούλου, ιστορικός
 • Νίκος Συρρής, αρχαιολόγος/πληροφορικός
 • Χάρης Τσέλιος, αρχαιολόγος

Τμήμα Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων

Το Τμήμα Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων είναι αρμόδιο για την ταξινόμηση, καταγραφή,  τεκμηρίωση, ευρετηρίαση, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και συντήρηση του αρχειακού υλικού με βάση τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, έτσι ώστε αυτό να είναι ελεύθερα προσβάσιμο και αξιοποιήσιμο από τις Υπηρεσίες, τους ερευνητές και κάθε  ενδιαφερόμενο. Το Τμήμα είναι αρμόδιο για την καλή λειτουργία και το συνεχή εμπλουτισμό του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων.

Στελέχωση

 • Προϊσταμένη: Αθηνά Χατζηδημητρίου, αρχαιολόγος
 • Κωνσταντίνα Γαβρίλου, συντηρήτρια
 • Αρχοντούλα Παπουλάκου, αρχαιολόγος
 • Δημοσθένης Τσορμπατζόγλου, συντηρητής
 • Σοφία Φραγκουλοπούλου, αρχαιολόγος
 • Δημήτρης Χαραλαμπίδης, αρχαιολόγος

Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας

Το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας είναι αρμόδιο για την γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, τη διαχείριση και διεκπεραίωση των οικονομικών υποχρεώσεων και θεμάτων της, την τήρηση αρχείου και πρωτοκόλλου, καθώς και τα θέματα προσωπικού.

Στελέχωση

 • Προϊστάμενος: Νίκος Λένος, ΠΕ διοικητικού οικονομικού
 • Νίκος Καρυδάκης, ΠΕ διοικητικού οικονομικού
 • Χρυσούλα Πλευρά, ΤΕ λογιστικού
 • Μιράντα Τσούγκα, ΠΕ διοικητικού οικονομικού