Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού

10 Αυγούστου, 2023

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου 1 «Καταγραφή και τεκμηρίωση μουσειακών κινητών μνημείων, οριστικοποίηση ψηφιοποιημένου υλικού και δημοσιοποίηση δεδομένων» της Πράξης «Καταγραφή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση κινητών μνημείων αρχαιολογικών μουσείων Π.Ε. Ηπείρου στο πλαίσιο της Πιστοποίησης Μουσείων» με κωδικό MIS 5189968.

Προκήρυξη